9 let za 3%, nově za 4%

Datum: 12. 06. 2012

"Návrh novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí počítá se snížením sazby daně z 5% na 3% ze základu daně z převodu nemvitosti, s účinností od 1.1.2004".

Devět let vydržela tato snížená sazba a přestože MF navrhovalo daň z převodu od roku 2010 zrušit a částečně ji nahradit přísnějšími pravidly u daně z příjmů, přichází varianta zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod na 4%. 

Nová úprava je přechodným krokem k transformaci daňového systému, ve kterém bude daň dědická a daň darovací zakotvena do daně z příjmů a daň z převodu nemovitosti bude zachována.

V případě nejčastějších převodů nemovitostí (např. bytů, nebytových prostor, rodinných domů, garáží, rekreačních objektů apod.) bude základ daně stanoven ve výši ceny sjednané, nebude-li tato cena o více než jednu třetinu nižší než cena obvyklá v daném místě ke dni nabytí dotčených nemovitostí.

To schválila vláda v rámci přijetí úsporných opatření v dubnu 2012, přestože NERV doporučoval daň z převodu zvednout ze tří na pět procent a vrátit se tak k úrovni před rokem 2004.

Nově bude daň z převodu nemovitosti platil ten, kdo si je pořídí. Dojde tak i k významné změně a zrušení dosavadního institutu ručitele v osobě kupující strany za zaplacení daně z převodu prodávajícím.V důsledku této změny dojde u daně z převodu nemovitostí k zániku institutu ručitele, kterým byl doposud nabyvatel. Manželé budou podle návrhu nově poplatníky u nemovitostí ve společném jmění manželů společnými a nerozdílnými. Doposud byl poplatníkem každý z manželů samostatně.

U občanských převodů nemovitostí - byty, zahrádky, garáže, by nebylo nutné k daňovému přiznání přikládat znalecký posudek a také nebude nutné objednávat znalecké posudky, resp. v případech, kdy odchylka dohodnuté ceny od obvyklé bude o více než třetinu vyšší, základ daně bude stanoven podle oceňovacího předpisu. 

V případě pozemků a budov pro podnikání posudky sice zůstanou, bude je ale možné odečíst od základu daně.

Úsporná vládní opatření mohou na trhu nemovitostí letos nepřímo zvýšit nabídku a tedy snížit cenu bytů či domů. Daňové navýšení však nebude znamenat vyšší zisk pro stranu prodávající zásadní vliv, vždy jde o jeden balík peněz.

reg+