katastrální zákon je na světě

Datum: 15. 08. 2012

Obsah katastru bude rozšířen a přizpůsoben požadavkům, které na katastr po věcné stránce klade nový občanský zákoník. Do katastru se bude zapisovat 15 nových věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala, a která zavedl nový občanský zákoník. (účinnost od 1.1.2014)  Věcná práva se budou, jak již bylo uvedeno, do katastru zapisovat zásadně vkladem tak, aby kvalita jejich zápisů byla zajištěna v dostatečné míře ve všech případech. Do katastru se bude rovněž zapisovat 19 nových poznámek tak, jak to nově vyžaduje nový občanský zákoník.

Katastr bude nově evidovat i cenové údaje, aby sloužily potřebám orgánů veřejné moci a realitnímu trhu.

Katastr zůstane i nadále veřejný, jak to ostatně předpokládá nový občanský zákoník, který ho označuje jako veřejný seznam.

Všechna věcná práva se budou do katastru zapisovat výlučně vkladem, tak jak se tomu dělo v době platnosti obecného knihovního zákona, podle kterého byly prováděny zápisy do bývalých pozemkových knih. Tím odpadnou mnohdy dosud nedořešené spory o to, který způsob zápisu se má na jaký případ použít. Ve vkladovém řízení budou listiny, podle kterých se budou provádět zápisy do katastru, podrobeny důkladnější kontrole, než je tomu doposud.

Vymezení pojmů dle nového zákona:

 • pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,
 • parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,
 • stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
 • pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,
 • geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině,
 • polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,
 • výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku,
 • katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí,
 • katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků,
 • geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací,
 • identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu,
 • budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
 • drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m² a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m² a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

Vklad bude nově zapisován  vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno,
 • zástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřenského fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.
 • Vkladem se do katastru dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

zdroj: vlada.cz