advokát_notář

Notářský řád upravuje základní zásady notářské činnosti a požadavky na notáře. Dále zákon popisuje notářské úřady a pracovníky notáře, obsahuje úpravu notářské samosprávy včetně zřízení notářské komory.

Popisuje jednotlivé činnosti vykonávané notářem (sepisování notářských zápisů o právních úkonech, zápisů se svolením k vykonatelnosti, ověřování pravosti podpisu atd.).

 

Zákon o advokacii upravuje podmínky výkonu advokacie v ČR, tj. poskytování právních služeb advokáty, stanoví podmínky, za nichž může advokát vykonávat advokacii, jeho hlavní povinnosti ve vztahu ke klientovi, dále  upravuje způsoby výkonu advokacie a upravuje kárnou odpovědnost advokáta a základní ustanovení o České advokátní komoře jako samosprávné profesní komoře sdružující advokáty.