daňové přiznání - nabytí/převod

  • Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být sjednaná cena, tzv. srovnávací daňová hodnota, (směrná hodnota). 
  • Sazba daně z nabytí nemovitosti je 4%.
  • Odpadá zákonná povinnost dokládat finančnímu úřadu cenu zjištěnou (znalecký posudek), jak bylo dosud obvyklé, nejedná-li se o lesní pozemky.  
  • Nově je základem daně sjednaná cena, není-li o více jak čtvrtinu nižší než je cena obvyklá v daném místě ke dni nabytí nemovitosti. Srovnávací daňová hodnota, podle které mohou vyměřovat finanční úřady daň, pokud nepůjde o určení daně podle ceny sjednané, je částka odpovídající 75% tzv. směrné hodnoty nebo zjištěné ceny podle znaleckého posudku. Směrná hodnota vychází přitom z obvyklých cen nemovitostí v daném místě a čase. Pro určení nabývací hodnoty, která představuje základ daně (minus uznatelný výdaj) si poplatník může zvolit mezi cenou určenou znaleckým posudkem nebo směrnou hodnotou.
  • směrná hodnota - 2017
  • (výpočet směrné hodnoty si může provést každý sám, zpravidla je tento způsob pro poplatníka vhodnější u bytů. U budov je většinově vhodnější zpracování znaleckého posudku pro určení výše daňové povinnosti) 
  • Přiznání k dani podává poplatník  (nabyvatel) na předepsaném, složitějším formuláři daňového přiznání a finanční úřad poté určí směrnou hodnotu a srovnávací daňovou hodnotu a po srovnání se sjednanou cenou dle smlouvy se stanoví základ daně a konečná daň se pak vyměří platebním výměrem.
  • Lhůta pro podání Přiznání je zachována stávající, tj. do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po provedení vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Zákon o dani dědické, dani darovací  byl zrušen a přesunut do daně z příjmu, který se podává za ucelené daňové období (nikoli jednorázově) a zůstává zachováno osvobození od této daně v případě osob blízkých, atd.