realitní služby

 

Kvalita poskytovaných služeb je tváří, jménem a základem pro budování dlouhodobého vztahu vzájemné důvěry.

Co vše může být obsahem realitní činnosti?

 

U všech zakázek zajišťujeme úplný servis, který spočívá v základní identifikaci nemovitosti:

  • prověření majetkoprávního stavu – od právního titulu nabytí vlastnických práv (za posledních deset let držby) po stávající právní stav s porovnáním na faktický stav nemovitosti a její užívání,
  • prověření obsahu dokumentace budovy (nemovitosti)
  • prověření potřeby pořízení povinného energetického průkazu budovy

U všech zakázek zajišťujeme úplný servis, který navazuje na zjištění potřeb v obstarání energetického průkazu budovy, zpracování cenové nabídky, případně o rovnosti nabídek i neveřejné vzestupné aukce k výběru zájemce pro uzavření smluvní dokumentace,  zpracování nezbytné smluvní dokumentace, asistenci se zajištěním financování koupě nemovitosti, úschova kupní ceny v bankovním, notářském či advokátním depozitu, pojištění nemovitosti, zajištění znaleckého posudku pro daňové účely a podání daňového přiznání.

Tento postup je pro nás standardní a je zárukou jistoty pro prodávající i kupující stranu o řádném finančním vypořádání a vypořádání daňových povinností.

 

Každý vlastník je povinen mít dokumentaci stavby, odpovídající skutečnému stavu a při převodu vlastnictví ji předat nabyvateli. Tato dokumentace je nezbytná pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Pokud dokumentace není, je nutné pořídit zjednodušenou dokumentaci.

 

Možný rozsah činností lze vyjádřit v základních okruzích:

 prověření majetkoprávních vztahů                                               
 výpis z katastru nemovitostí – z pozemkové knihy - identifikace 
 snímek z katastrální mapy
 prověření obsahu právní dokumentace v porovnání s faktickým stavem
 prověření právních i faktických vad
znalecké služby
  administrativní posudky
  posouzení úrovně ceny obvyklé
  statické posudky
reklamní služby - prezentace nabídky na realitních portálech:
 
 REALITY JINDŘICHŮV HRADEC 

 REALITNÍ PORTÁL CENTRUM.CZ (REALITYMIX)
   PRVNÍ SPECIALIZOVANÝ REALITNÍ PORTÁL V ČR
   REALITNÍ BLOK NA PORTÁLE MĚŚEC.CZ
   ČESKÉ REALITY
   JIHO.ČESKÉREALITY
geodetické služby
  geometrické dělení pozemků - vytyčení lomových bodů - pozemkové hranice
  geodetické zaměření stavby
právní služby
  kupní smlouva
  darovací smlouva
  smlouva směnná
  smlouva o zřízení věcného břemene bydlení, chůze-jízdy, odběru vody, apod.
  nájemní smlouva - byt - nebytový prostor - smlouva o podnájmu
  smlouva o smlouvě budoucí (nájemní, kupní, apod.)
  smlouva o výpůjčce
  smlouva o úschově kupní ceny (bankovní, notářská úschova)
  zápis stavby do katastru nemovitostí
služby ve stavebnictví
  ohlášení stavebních prací
  zajištění dokumentace pro územní řízení - pro stavební řízení
projekční a architektonické služby
  architektonické studie, projekční práce, interiéry
pojišťovnictví
  pojištění majetku
  pojištění odpovědnosti za škodu
finanční poradenství a konzultace
  hypoteční úvěry na nákup či refinancování nemovitostí
  úvěry ze stavebního spoření
  vypořádání závazků a daňových povinností přímo z úschovy
  zpracování přiznání k dani z převodu nemovitosti
Asistence u fyzického předání nemovitosti včetně přepisu stavu měřidel jednotlivých médií
  ...prostě vše co potřebujete k převodu vlastnických práv

 

Struktura a rozsah uvedených služeb je pouze informací a vyjádřením flexibility poskytovatele služeb.

Konkrétní zadání a rozsah služby je výstupem z jednání, .....třeba i s Vámi.

Na takové ujednání, analýzu navazuje proces realizace sjednané služby. návrh na vklad a katastr

Výstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF, který si můžete stáhnout a vytisknout. Aplikace využívá aktuální údaje katastru nemovitostí, které díky tomu nebudete muset vyplňovat.

vodovody_kanalizace

změna odběratele, změna adresy, vyjádření k sítím, atp.

elektřina_plyn

převody účastníků - plyn, elektřina, změny plateb, vyjádření k sítím, atp..

daňové přiznání - nabytí/převod

daň z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitosti) a příloha, přiznání k převodu směnnou smlouvou

správní řád

Upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tyto orgány se podle správního řádu nazývají správními orgány. Správní řád upravuje účastníky správního řízení, lhůty, postup před zahájením správního řízení, průběh správního řízení, ochranu proti nečinnosti a další instituty správního práva.