správní řád

Upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tyto orgány se podle správního řádu nazývají správními orgány.

Správní řád upravuje účastníky správního řízení, lhůty, postup před zahájením správního řízení, průběh správního řízení, ochranu proti nečinnosti a další instituty správního práva.